112 Jednotné európske číslo tiesňového volania


Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 slúži na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v prípadoch, keď je priamo ohrozený život, alebo zdravie jednotlivca, alebo verejnosti, alebo ich bezpečnosť, súkromné alebo verejné vlastníctvo, alebo životné prostredie, alebo iný stav, v dôsledku ktorého je postihnutý subjekt odkázaný na poskytnutie pomoci. 

Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 má pre občanov niekoľko výhod. Systém integruje základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému: Hasičský a záchranný zbor, Záchrannú zdravotnú službu, Horskú záchrannú službu, Banskú záchrannú službu, Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany s Policajným zborom a Železničnou políciou s priamymi väzbami na  systém civilnej ochrany a krízového riadenia.

Umožňuje tak rýchle vyhodnotenie vzniknutej situácie a okamžitú reakciu záchranných zložiek. Koordinačné strediská obsluhujúce číslo tiesňového volania 112 sú v rámci celej republiky navzájom hlasovo i dátovo prepojené. Pri príjme volania na číslo tiesňového volania 112 sa automaticky identifikuje číslo volajúcej stanice a lokalizuje inštalačná adresa pevnej telefónnej stanice alebo poloha mobilného telefónu.

Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 je vám k dispozícii nepretržite 24 hodín denne. Operátori koordinačných stredísk sú pripravení koordinovať záchranné služby pre spoločnosť vždy, keď je priamo ohrozený život, alebo zdravie jednotlivca, alebo verejnosti, alebo ich bezpečnosť,, súkromné,, alebo verejné vlastníctvo, alebo životné prostredie, alebo iný stav, v dôsledku ktorého je postihnutý subjekt odkázaný na poskytnutie pomoci.

Súčasné národné čísla tiesňového volania 150155 a 158 zostávajú naďalej v platnosti bez akýchkoľvek zmien.

KEDY VOLAŤ 112 ?

Vždy, pokiaľ je priamo ohrozený život, alebo zdravie jednotlivca, alebo verejnosti, alebo ich bezpečnosť, súkromné, alebo verejné vlastníctvo, alebo životné prostredie, alebo iný stav, v dôsledku ktorého je postihnutý subjekt odkázaný na poskytnutie pomoci.

AKO VOLAŤ 112 ?

 • na číslo tiesňového volania 112 je možné volať  telefónom z akejkoľvek pevnej verejnej siete, alebo mobilnej verejnej telefónnej siete v Slovenskej republike,

 • číslo tiesňového volania 112 je vždy bez akejkoľvek predvoľby,

 • volanie je vždy zadarmo. Pri telefonovaní z verejného telefónneho automatu nepotrebujete mince ani kartu,

 • pozor pri volaní z mobilného telefónu! Vždy zdôraznite, kde sa presne nachádzate - vrátane miesta, kde sa postihnutý nachádza, alebo kde je miesto mimoriadnej udalosti.

 • Volaním na číslo tiesňového volania 112 sa dovoláte na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému na území kraja kde sa nachádzate.

ČO POVEDAŤ OPERÁTOROVI ?

Pri volaní na číslo tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup, aby operátor koordinačného strediska integrovaného záchranného systému vedel bez omeškania zabezpečiť poskytnutie pomoci vyslaním záchranných zložiek. Po spojení sa s operátorom Vám operátor bude klásť otázky.

Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky:

 • Čo sa stalo ? Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc vyslať.

 • Kde sa to stalo ? Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu miesta hlásenej udalosti.

 • Komu sa to stalo ? Informácie o postihnutom: pohlavie, približný vek, počet postihnutých (pre zabezpečenie adekvátnej pomoci).

 • Informácie o volajúcom: účastnícke číslo telefónu, z ktorého voláte pre prípadný spätný kontakt pri hľadaní miesta alebo iných problémoch, prípadne aj meno volajúceho.

Povedzte zrozumiteľne kde treba poslať pomoc:

 • V byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom priestore: adresa a číslo objektu (sú dôležité obe čísla - červené aj čierne), poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu a ako nájsť dom (hlavne na sídliskách) a pod.

 • Na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách: stručný a výstižný popis miesta udalosti, napr. typická budova nablízku, park, križovatka, posledná obec, odbočka, kilometrovník na diaľnici, správne číslo diaľnice a pod.

Operátor koordinačného strediska potrebuje tieto informácie aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže sa stať, že operátor bude potrebovať ďalšie informácie i keď pomoc je už na ceste. Nepokladajte telefón dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete zostaňte krátky čas na mieste odkiaľ ste volali.

UPOZORNENIE

Pri príjme volania na číslo tiesňového volania 112 sa automaticky identifikuje účastnícke číslo volajúcej stanice a lokalizuje sa inštalačná adresa pevnej telefónnej stanice, alebo poloha mobilného telefónu.

Číslo tiesňového volania 112 nikdy nezneužívajte, aby ste sa sami raz neocitli bez pomoci!

Ak situácia nie je naliehavá, volajte služobné linky príslušných inštitúcií uvedené na vnútorných stranách telefónneho zoznamu.

Volania na číslo tiesňového volania 112 vybavujú na koordinačných strediskách operátorky  a operátori. Keď voláte 112, nezabudnite, že Vy, alebo Vám pomáhajúca osoba musí hovoriť po slovensky, aby Vám operátor porozumel a mohol vyslať adekvátnu pomoc. Prekážkou nie je ani jazyková bariéra, pretože viacerí operátori koordinačných stredísk sú schopní komunikovať aj anglicky, česky, chorvátsky, nemecky, maďarsky, poľsky a rusky. Operátor môže pri tiesňovom hovore privolať na pomoc aj kolegu ovládajúceho jazyk volajúceho, prípadne prepnúť tiesňový hovor na tohto operátora.

Hasičská a záchranná služba, polícia: 112
Hasičská služba: 150, 112
Záchranná služba: 155, 112
Polícia: 158, 112
Havarijná služba: 0123
Letecká záchranná služba: 18 155
Horská záchranná služba: 18 300
Cestná záchranná služba (SČK):
odstraňovanie následkov dopravných nehôd 154
Havarijná a núdzová služba pre motoristov: 18 128, 18 154


Banky
Slovenská sporiteľňa 0850111888
VUB 0850123000
Tatra banka 0850111110
ČSOB 02/59668230
UniCredit Bank 02/4950 1111
Poštová banka 0850 111666
Ľudová banka 0850123123
Dexia banka 02/68285777
mBank 0850606050

Odťahová a asistenčná služba
Global assistance Slovakia 18118
Slovensky autoturist klub (SATC) 18 124
Autoklub Slovakia Assistance 18120, 18112
Dopravný servis *75 (z mobilného telefónu)

Zdravotné poisťovne
Dôvera: 0800150150
Všeobecná zdravotná poisťovňa: 0850003003
Európska zdravotná: 0800111115
Union: 0850003333

Mobilní operátori a pevné linky
InfolinkaOrange: 905
Infolika O2 : 949
Infolinka T mobile: 12345
T-com: 0800123456
Poruchová služba pevných telefónnych liniek: 12129

Ďalšie užitočné telefónne čísla:
Informácie o telefónnych číslach v SR: 1181
Univerzálna hlasová informačná služba: 1180
Informácie o telefónnych číslach v zahranicí: 12149
Info asistent - informácie 24 hodín denne, cestovné poriadky, letové poriadky, ubytovanie, zdravotnícke zariadenia, pracovné ponuky a iné 12111
Stella servis: informácie pre motoristov: *75
Autoklub Slovakia Assistance- motoristické informácie: 18 124
Ohlasovňa telefónnych porúch: 12 129
Presný čas: 12 110
Detská linka záchrany: 0800 112 112
Sloboda zvierat: 16 187
Linka pomoci obetiam násilia: 0850 111 321
Linka dôvery: 02/44460606
Elektrina – hlásenie poruchy z celého Slovenska: 0800 111 567
Voda – hlásenie poruchy: 0800 121 333
Plyn – hlásenie poruchy: 0850 111 727

 

 

Predpoveď počasia

Kontakt

Obec Ratvaj Obecný úrad
Ratvaj 33
082 66 Uzovce
051 / 4522800
0911/133209
obecratvaj@centrum.sk